کلاس آموزش شینیون در اصفهان
پانزده جلسه
 • هفته ای دوروز
 • با مدرک بین المللی سازمان فنی و حرفه ای
 • امکان شرکت در یک جلسه رایگان و مشاهده آموزش مدرس
 • پشتیبانی 2ماهه حضوری کلاس و آنلاین 6ماهه
کلاس آموزش کاشت و طراحی ناخن
ده جلسه
 • هفته ای دوروز
 • با مدرک بین المللی سازمان فنی و حرفه ای
 • امکان شرکت در یک جلسه رایگان و مشاهده آموزش مدرس
 • پشتیبانی 2ماهه حضوری کلاس و آنلاین 6ماهه
کلاس آموزش بافت مو در اصفهان
هشت جلسه
 • هفته ای دوروز
 • با مدرک بین المللی سازمان فنی و حرفه ای
 • امکان شرکت در یک جلسه رایگان و مشاهده آموزش مدرس
 • پشتیبانی 2ماهه حضوری کلاس و آنلاین 6ماهه
آموزش کوتاهی پایه در اصفهان
ده جلسه
 • هفته ای دوروز
 • با مدرک بین المللی سازمان فنی و حرفه ای
 • امکان شرکت در یک جلسه رایگان و مشاهده آموزش مدرس
 • پشتیبانی 2ماهه حضوری کلاس و آنلاین 6ماهه
فهرست